به عنوان شخصی که مسئول محصول هستید، شاید شدیدا نگران تمیزی و ساختارمندی کد‌ها نباشید ولی بدانید که بدهکاری فنی توانایی دستیابی به اهداف استراتژیک شما را تحت تاثیر میگذارد و کیفیت محصول را کاهش می‌دهد. بدهکاری فنی، آزمایش ایده‌های جدید، انتشار قابلیت‌های جدید و پاسخگویی سریع را سخت می‌کند.

هر چه کد محصول شلوغ تر باشد، زمان و هزینه بیشتری جهت ایجاد تغییر نیاز دارید، شاید شما نیاز به بازنویسی بعضی قسمت‌ها داشته باشید و حتی ممکن است در بدترین حالت منجر به بازنویسی کل محصول شود. بدهکاری فنی مثل بدهکاری مالی است، هنگامی که بدهی پرداخت نشود جریمه آن چندین برابر می‌شود و ممکن است بقای محصول را در خطر بیاندازد.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.