هنگام تقسیم کردن پاداش در تیم‌های اجایل، تصمیم گیری در مورد نحوه اجرای این کار، کار بسیار سختی است، شما می‌بایست تصمیم بگیرید:
به صورت مساوی بین اعضای تیم تقسیم کنیم؟ خب این عادلانه نیست به آنهایی که بیشتر حقوق می‌گیرند و به آنهایی که حقوق کمتری می‌گیرند خیلی سخاوتمندانه است.
متناسب با حقوق شخص بین افراد تقسیم کنیم ؟ خب این دقیقا برعکس قبلی است.
متباسب با تعداد ماه‌هایی که آن شخص در این پروژه کار کرده است به او پاداش بدهید ؟ آیا این عادلانه است ؟ به آنهایی که رفتند پاداش بدهیم ؟ و یاچون آنها در قسمت بسیار سخت پروژه نبودند استحقاق پاداش ندارند ؟
همانطور که مشاهده می‌کنید، تصمیم گیری در مورد پاداش دادن کار بسیار سختی است و شاید به فکر این بیافتید که پول را به تیم بدهید و از آنها بخواهید که تصمیم بگیرند، ولی بعد از مدتی متوجه می‌شوید که این کار باعث از بین رفتن رابطه مستحکم آنها است

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.