فرآیند استراتژیک موثر محصول، از اینکه شما استراتژیک معتبر و نقشه راه عملی داشته باشید اطمینان حاصل می‌کند، نقشه راه و استراتژیک باعث ایجاد رویکردی مشترک و معتبر جهت حصول موفقیت محصول می‌شود.

#استراتژی محصول

چه رویکردی باعث ایجاد و یا تثبیت موفقیت می‌شود؟

ایجاد ارزش افزوده

بازار

قابلیت‌های خاص

اهداف تجاری

#نقشه راه محصول

چگونه استراتژیک انتخاب شده را در ۱۲ ماه آینده عملی کنید؟

زمان بندی

محصولات و نسخ

قابلیت‌های انتخاب شده

استراتژی محصول، اهداف را مشخص می‌کند و نقشه‌راه، عملی شدن این اهداف را برنامه ریزی می‌کند.بخاطر همین داشتن استراتژی و نقشه راه معتبر و بروز، بسیار مهم است.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.