طبق تعریف روبرت گرینلیف( خالق مدل رهبر خدمت‌گذار ) ، رهبر خدمتگزار تمام تلاش خود را جهت بر‌آوردن نیاز‌های دیگران انجام می‌دهد تا آنها بتوانند سالم‌تر، باهوش‌تر، آزادتر و خودکفا زندگی کنند.

عجیب بنظر می‌آید؟ بنظر من رهبر خدمتگزار کسی است که با قلبش رهبری می‌کند و متوجه این موضوع می‌شود که توجه و احترام به افراد، باعث ایجاد اعتماد و رابطه‌ای جهت تحقق اهداف مهم می‌شود.اگر به افراد زیر دست احترام نگذارید، آنها به سختی اعتماد می‌کنند و فرمانبری نخواهند داشت.

اهمیت به افرادی که با آنها کار می‌کنید فقط خصوصیت رهبران خدمتگزار نیست بلکه تمامی رهبران باید اینگونه رفتار کنند.

توجه واقعی به نیاز‌ها و احساسات افراد و قراردادن افراد در اولویت اول جز خصوصیات اصلی یک رهبر خدمتگزار است.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.