اشتباه نکنید محصولی موفق حاصل تلاش شبانه روزی است ولی اگر موفقیتی پایدار نیاز دارید و محیط کاری سالم و خلاق پس باید به افرادی که با آنها کار می‌کنید احترام بگذارید و رهبری تیم‌های توسعه و ذینفعان پروژه را انجام دهید و این کار با حضور مستمر و اهمیت به افراد، به دست می‌آید.

زیبایی این کار در این است که نه تنها برای دیگران مفید است بلکه برای شما نیز به همان اندازه مفید است.مهربان بودن و اهمیت به دیگران باعث خوشحالی شما می‌شود و قدرت تاثیر‌گذاری شما را افزایش می‌دهد و این قدرت باعث اعتماد بیشتر دیگران می‌شود.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.