روش های سنتی توسعه نرم افزار از معایب و مزایای زیادی برخوردار می باشد از مزایا این روش عمیق فکر کردن قبل هر اقدامی و مستند سازی و پیگیری نقشه راه از قبل نوشته شده می باشد در عین حال این روش یک عیب بسیار بزرگ دارد و آن دخیل بودن انسان می باشد که مشکلاتی از جمله:

۱.خلاقیت مهار شده:در این روش تمامی خلاقیت هایی که در اول پروژه شکل می گیرد در نقشه راه محصول قرار می گیرد . این در حالیست که ایده های خلاق اکثراً در حین انجام پروژه و یا حتی روز قبل از انتشار محصول شکل می گیرد و در روش های سنتی ایده های جذاب در مراحل آخر پروژه به چشم تهدید نگاه می شود.

۲.نوشتن مستندات محدودیت دارد:در روش های سنتی مستندات روش اصلی جهت انتقال اطلاعات حیاطی و مهم می باشد ولی هرچقدر این مستندات دقیق و کامل نوشته شده باشد در بعضی اوقات اصلا خوانده نمی شود اگر هم خوانده شود باعث کج فهمی زیادی می شود که در این صورت دو مرحله متفاوت تر از منظور اصلی نویسنده مستندات می باشد

۳.آهان بد موقع:هنگامی که برای اولین بار محصول را استفاده می کنید ۲۰ راه برای بهبود محصول فعلی به ذهن شما می رسد که به این لحظه, لحظه آهان می گویند ولی متاسفانه این لحظه در اواخر پروژه اتفاق می افتد که شدیدا هزینه ساز و سخت می باشد به عبارت دیگر انجام دادن کار درست بسیار هزینه ساز می باشد

۴.گوی پیش گو:انسان ها قادر به پیش بینی آینده نمی باشند.به عنوان مثال رقیب شما خبر غیر مترقبه ای می دهد یا مشکلات فنی پیش بینی نشده باعث تغییر مسیر اصلی می شود در کل پیش بینی ۸ هفته کاری از امروز بیشتر شبیه وهم است و برنامه ریزی نمی باشد.