اسکرام یک چهارچوب چابک می‌باشد، بخاطر همین ارزش های بیانیه چابک با آن تطابق دارد.

افراد و تعاملات بالاتر از فرآیندها و ابزارها

اسکرام با رویکرد کار تیمی در کسب و کار، ایجاد ارزش افزوده می‌کند.اعضای تیم جهت تحقق اهداف مشترک کسب و کار با هم کار می‌کنند.چهارچوب اسکرام روابط موثر بین اعضای تیم را جهت ایجاد ارزش افزوده ترویج می‌دهد.

هنگامی که اهداف تیم مشخص می‌شود:

  • تیم نحوه انجام کار را مشخص می‌کند
  • کار را انجام می‌دهد
  • موانع و مشکلات را تشخیص می‌دهد
  • مسئولیت حل موانع و مشکلات در محوده مشخص شده را برعهده می‌گیرد
  • با دیگر بخش های سازمان جهت حل موانع و مشکلات خارج محدوده خود همکاری می‌کند

تمرکز بر مسئولیت تیمی در اسکرام بسیار مهم است.

نرم افزار کارکننده بالاتر از مستندات جامع

هدف اصلی اسکرام نرم‌افزاری کارکننده و آماده به انتشار در آخر هر اسپرینت می‌باشد.تمرکز تمامی فعالیت‌های داخل اسپرینت می‌بایست بر روی نرم‌افزاری کار‌کننده و آماده اتشار در پایان اسپرینت باشد و هدف تیم اسکرام تولید نرم‌افزاری کارکننده و قابل انتشار می باشد. اگرچه در پایان هر اسپرینت نرم‌افزار، تمامی قابلیت‌های مورد نیاز جهت انتشار نهایی را ندارد ولی وظیفه اصلی تیم تضمین عملکرد نسخه فعلی در حد کیفیت انتشار نهایی می‌باشد.

مشارکت مشتری در انجام کار بالاتر از قرارداد کار

چهار چوب اسکرام جهت ترفیع و تسهیل همکاری طراحی شده و اعضای تیم جهت پیدا کردن بهترین روش جهت تولید و تحویل نرم‌افزار و یا دیگر تحویلی‌ها باهم همکاری می‌کنند.اعضای تیم و بخصوص مالک محصول با ذینفعان پروژه جهت بررسی و بروزرسانی نقشه‌راه محصول جهت ایجاد حداکثر ارزش افزوده همکاری می‌کنند.

پاسخگویی به تغییرات بالاتر از پیروی یک طرح

تیم اسکرام برنامه‌ریزی‌های مکرر انجام می‌دهند،برای شروع آنها اسپرینت فعلی را برنامه‌ریزی کرده و در ادامه برنامه‌ریزی بلند مدت مثل برنامه انتشار نسخ مختلف و یا نقشه‌راه محصول را انجام می‌دهند.برنامه‌ریزی بلند مدت به تیم و ذینفعان پروژه در تصمیم‌گیری‌ها کمک می‌کند اگر‌چه تیم به صورت کورکورانه برنامه‌ریزی را دنبال نمی‌کنند چون هدف اصلی آنها ایجاد ارزش افزوده برای محصول می‌باشد.در حقیقت ایده و تفکر جهت برنامه‌ریزی مهمتر از خود برنامه می‌باشد.

برنامه‌‌های اولیه بر مبنی اطلاعات اولیه می باشد و لزوماً صحیح و کامل نمی‌باشد،لحظه‌ای که اطلاعات جدید کسب می‌شود،تیم بکلاگ محصول را بروزرسانی می‌کند و این کار به این معنی می‌باشد که مسیر محصول ممکن است تغییر کند.این برنامه‌ریزی‌های مکرر شانس موفقیت تیم را بالا برده و در عین حال از دانش جدید بدست آمده در ساخت محصول استفاده می‌شود.

تیم‌های اسکرام دائماً در حال واکنش نسبت به تغییرات جدید می‌باشند تا بهترین نتیجه حاصل گردد.اسکرام یک چهارچوب و یا حلقه بازخورد تعریف می‌شود و به تیم این امکان را می‌دهد تا دائماً در حال بررسی و تطبیق باشند تا در نتیجه بهترین نتیجه حاصل گردد.

ارزش‌های اسکرام

تمرکز:چون ما بر روی تعداد محدودی فعالیت تمرکز می‌کنیم با هم عالی کار می‌کنیم و عالی‌ترین خروجی را داریم.ما باارزش‌ترین کار‌ها را زودتر انجام می‌دهیم.

شجاعت:چون ما به صورت یک تیم کار می‌کنیم،بیشتر حمایت را حس می‌کنیم و منابع بیشتری در اختیار ما می‌باشد و بخاطر همین شجاعت چالش‌های بزرگ را داریم.

باز بودن: در حین کار باهم در مورد نحوه انجام کار‌ها اظهار نظر می‌کنیم، چه چیزی بر سر راه ما وجود دارد و مشکلات ما چیست تا بتوانبم آنها را حل و فصل کنیم.

تعهد:چون ما سرنوشت خود را کاملا در اختیار داریم به موفقیت خود بیشتر متهد هستیم.

احترام:در حالی که با هم کار می‌کنیم و در موفقیت و شکست هم سهیم هستیم ما بهم احترام می‌گذاریم و به هم جهت ایجاد ارزش احترام گذاشتن کمک می‌کینم.

هنگامی که یک شرکت اسکرام را اجرا می‌کند، ارزش‌های فوق در آن شرکت نمایان می‌شود و در عین حال این ارزش‌ها به موفقیت اسکرام کمک می‌کند.